Privacy statement

 

 

 

Privacy statement

Aardyn bv (“Aardyn”) hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, relaties en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Aardyn houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt en aan de uitspraken van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

1 Toepasselijkheid
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Aardyn. Persoonsgegevens worden door Aardyn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in behandeling genomen en verwerkt

2 Soorten persoonsgegevens
Aardyn kan de volgende persoonsgegevens verzamelen voor doelen die zij in dit statement benoemd:
• Naam en adresgegevens;
• Contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer;
• Geboortedatum en geslacht;
• Contractgegevens;
• Aankoop- en contacthistorie;
• Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer en betaalhistorie;
• Gegevens die noodzakelijk zijn voor het toetsen van kredietwaardigheid en/ of tekenbevoegdheid;
• Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van uw aansluiting(en), installaties, technische infrastructuur en andere gegevens relevant voor het leveren van realisatie-, onderhouds- en beheersdiensten;
• Gegevens over het gebruik van onze websites of apps. Bijvoorbeeld een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om de website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip van het webbezoek, zoekopdrachten die binnen de sites worden gebruikt en de onderwerpen die worden bekeken.
• Overige gegevens die aan Aardyn worden verstrekt. Bijvoorbeeld in het kader van klachtenafhandeling

3 Doeleinden van verwerken van persoonsgegevens
Aardyn verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, , in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
• De aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst tot ontwikkeling, ontwerp, realisatie, installatie of onderhoud- en beheersdiensten, het leveren van adviesdiensten en oplossingen, data management, assetbeheer of andere aanpalende diensten;
• Inkoop, personeelscoördinatie, planning en organisatie- en operationeel management;
• Het beheren en administreren van informatie met betrekking tot geothermieproject gerelateerde dienstverlening en/of onderhoud, storingen en reparaties aan geothermie-installaties of technische infrastructuur;
• Ondersteunen van technische informatie met behulp van foto’s;
• Het beheren van garantieverplichtingen;
• Het verzamelen en verwerken van gegevens van klanten, leads en prospects voor (direct)marketing doeleinden waaronder het informeren over andere relevante projecten en/of diensten van Aardyn;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en bewaartermijnen;
• Het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
• Het behandelen van vragen, klachten en geschillen;
• Het optimaliseren van de werking van online webpagina’s;
• Het verrichten van analyses ten behoeve van managementinformatie, project- en dienstontwikkeling;
• Het bepalen van de (algemene) strategie alsmede statistische en wetenschappelijke doeleinden.

4 Grondslagen voor de verwerking van gegevens
a) Aardyn verwerkt gegevens op basis van de volgende grondslagen
a) Toestemming, bijvoorbeeld wanneer u een contactverzoek indient
b) Uitvoering van een overeenkomst, indien u gebruik maakt van onze diensten
c) Wettelijke verplichting, bepaalde financiële gegevens moeten we bewaren van de belastingdienst, maar we moeten ook data opslaan over onze projecten en dienstverlening
d) Gerechtvaardigd belang; wij mogen bepaalde data van belanghebbenden opslaan om u gericht te kunnen benaderen of onze dienstverlening te analyseren.

5 Uw rechten
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de persoonsgegevens die door Aardyn worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u contact met Aardyn opnemen middels deze link (contactformulier). U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we per e-mail, telefoon of post aanbieden.

Aardyn bewaart gegevens zo lang als noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen leveren of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. U kunt vragen om uw gegevens uit de database te verwijderen. U moet zich wel realiseren dat wij hier niet altijd gehoor aan kunnen geven. Als u bijvoorbeeld klant van ons bent geweest, vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook moeten wij soms gegevens bewaren die noodzakelijk zijn voor het (technisch) beheer van projectgerelateerde geothermie-installaties Als u ons vraagt om u niet gericht te benaderen met marketing, moeten we bepaalde gegevens van u vastleggen om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot verwijdering, verneemt u van ons uiteraard altijd de reden.

Als u uw rechten zoals hierboven omschreven wilt uitoefenen kunt u dit eenvoudig doen door een verzoek daartoe te sturen naar privacy.nl@aardyn.nl.

6 Beveiliging
Aardyn neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld bewaard en verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. Een beperkte groep medewerkers heeft toegang tot Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in dit privacy statement. Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Aardyn samenwerkende partners, leveranciers en eventuele (sub)verwerkers inschakelen. Met deze partijen wordt indien nodig een verwerkersovereenkomst gesloten.

7 Datalekken
Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Heeft u een mogelijk datalek of beveiligingsrisico ontdekt bij Aardyn, meld het ons op privacy.nl@aardyn.nl

8 Vragen
Heeft u vragen over deze privacy statement of de wijze waarop Aardyn persoonsgegevens verwerkt, wij beantwoorden deze graag. Stuur uw vraag per e-mail naar privacy.nl@aardyn.nl

9 Wijzigingen
Aardyn behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Contact opnemen